admin Publish time 8-12-2004 11:04 AM

Permohonan Untuk Menjadi Moderator Sukarela Di CARI ForumCARI mengalu-alukan anda untuk menjadi Moderator sukarela di CARI Forum

Kami sedang mencari moderator di bahagian / topik XXXXX

Untuk menggalakkan KEBEBASAN BERSUARA dan interaksi, CARI kini memberikan kuasa moderator kepada sesiapa yang berkongsi minat yang sama dengan CARI. Adakah anda salah seorang daripada mereka?


Untuk menjadi moderator, anda harus melaksanakan 10 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:


- Syarat sah memohon hendaklah telah melebihi 6 bulan berdaftar sebagai forumer Cari Forum.
Have sufficient time to moderate your board as frequently as possible
Mempunyai masa untuk mengendalikan bahagian anda sekerap mungkin


Welcome, create and maintain the friendly atmosphere in your board
Mengalu, mewujud dan mengekalkan suasana harmoni dalam bahagian anda


Guide members in term of board rules and ways to interact in proper language
Bimbing ahli mengikut terma syarat bahagian dan cara berinteraksi dalam bahasa yang sesuai


Do not scold and abuse your power on any members only because you are the Moderator
Jangan marah dan menyalahgunakan kuasa ke atas memana ahli hanya sebab anda seorang Moderator


Advice politely and request member to give cooperation before taking further action if necessary
Nasihat sebaiknya dan minta ahli untuk berikan kerjasama sebelum mengambil tindakang selanjutnya jika perlu


Matured, neutral, honest, open minded, accept any ideas and comments especially in your board
Matang, berkecuali, jujur, berfikiran terbuka, menerima sebarang idea dan komen terutama sekali di bahagian anda


Committed in making the board you are moderating as popular and interesting as possible
Komited dalam menjayakan bahagian kendalian anda sepopular dan semenarik yang boleh


Show interest, have good knowledge and experience on the board you are moderating
Tunjukkan minat, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang bagus di bahagian kendalian anda


Alert to every posting especially which in term of problems that might encountered for help
Peka dengan setiap tulisan terutama sekali melibatkan masalah yang mungkin memerlukan bantuan


No posting allowed to be delete. Only edit or delete the following posting only:
Tiada tulisan dibenarkan untuk dipadam. Hanya edit dan padam tulisan berikut sahaja:

<a> Infringe others copyright, against the law or that do not follow CARI's TERMS OF SERVICE
<a> Menceroboh hakcipta lain, melanggar peraturan atau tidak mematuhi TERMA SERVIS CARI

<b> Advertise or promotion to buy/ sell/ rent/ etc. (CARI have PUSAT KOMERSIAL section for this)
<b> Iklan atau promosi untuk beli/ jual/ sewa/ dll. (CARI ada seksyen PUSAT KOMERSIAL untuk ini)

<c> Get rich quick posting or other types of scams. (Raising money for charity/ sympathy is included)
<c> Tulisan cepat kaya atau pelbagai jenis penipuan lain. (Termasuk mendapatkan wang untuk derma/ simpati)

<d> Multiple or spam posting
<d> Tulisan berulang dan spam

<e> Porno picture or posting
<e> Gambar atau tulisan lucah


Jika anda yakin anda komited dan boleh memikul 10 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB di atas, Kami mengalu-alukan anda untuk menjadi moderator. Status moderator anda tertakluk pada kelulusan oleh CARI.

Apa yang anda perlu lakukan adalah PM borang permohonan kepada admin6 atau hantar e-mel diadmin6@cari.com.my dengan BUTIRAN BERIKUT:


Nama pengguna dalam Forum CARI:

Nama penuh sebenar:

Nombor K/P baru:

Umur:

Jantina:

Pendidikan:

Pekerjaan:

Alamat surat menyurat:

Nombor untuk dihubungi:

<a> Rumah:
<b> Bimbit:
<c> Pejabat:

Alamat emel:

Melayari Forum CARI semenjak:

Tarikh daftar dengan Forum CARI:

Jumlah tulisan & kredit sekarang:

<a> Tulisan:
<b> Kredit:

Kumpulan pengguna (Contoh: Beginner - Legenderer):

Bahagian/Board yang berminat & Moderator + ahli yang menyokong jika ada (Maksima 3 setiap kategori):

<a> Board :

- Moderator menyokong:
- Ahli menyokong:

<b> Board :

- Moderator menyokong:
- Ahli menyokong:

<c> Board :

- Moderator menyokong:
- Ahli menyokong:

Idea untuk mewujudkan seksyen/ bahagian jika ada (Maksima 2 sahaja):

<a>
<b>

Kepakaran, pengalaman & pengetahuan berkenaan dengan seksyen/ bahagian baru dicadangkan:

<a>
<b>

Apakah telah mencetus dan memotivasikan anda untuk menjadi sebahagian pasukan CARI:

Apakah kemungkinan yang memutuskan anda untuk berundur sebagai Moderator satu hari nanti (Contoh: Lanjutkan pelajaran/ komitmen kerja/ berkahwin/ dll.):

Adakah anda faham sepenuhnya 10 TUGAS MODERATOR dan setuju bagi CARI melucutkan status Moderator tanpa sebarang alasan jika gagal mematuhi memananya:
NOTA:
Semua data yang tidak lengkap tidak akan dilayan. CARI berhak untuk menerima atau menolak permohonan anda tanpa memberikan sebab. Anda sudah bersedia untuk cabaran menjadi moderator CARI? Hantarkan permohonan anda SEGERA!

= 17 Feb 09 == 02 Feb 12 =       = 07 Feb 13 =
Pages: [1]
View full version: Permohonan Untuk Menjadi Moderator Sukarela Di CARI Forum


ADVERTISEMENT